Jaarvergadering

De Algemene ledenvergadering  is op dinsdag 18 februari 2020. Deze wordt gehouden bij De Heere van Meijel, Dorpsstraat 19 te Meijel. De vergadering begint om 20.00 uur.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen van de vorige vergadering d.d. 19-2-2019.Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 19-02-2019
 3. Mededelingen / Ingekomen stukken.
 4. Financieel jaarverslag 2019. Verslag kascontrolecommissie.
 5. Bestuurssamenstelling. Ria Karis is periodiek aftredend en herkiesbaar.
 6. Contributie 2020 en 2021.
 7. Jaarverslag 45, seizoen 2019. Jaarverslag 45
 8. Vélo-tour Paasmaandag 13-4-2020.
 9. Vélo-weekend 5 t/m 7 juni 2020.
 10. Organisatie Fiets4Daagse 2020, d.d. 13 t/m 17 juli 2020.
 11. Feestavond 2020.
 12. Organisatie MTB/cyclecross wedstrijden Meijel 2020.
 13. Méél by Night, Méél by Day 12 en 13 december 2020.
 14. AVG privacy wetgeving.
 15. Inzet als vrijwilliger.
 16. OLS 2020. De stichting OLS Méél 2020 vraagt 1500 vrijwilligers.
 17. Rondvraag.
 18. Sluiting door de voorzitter.

Na afloop kleding uitgifte.

Vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van TWC de Vélo,
Toon van Doormalen, secretaris.